Viktor Yushchenko

Viktor Yushchenko
Created by Caricature Zone