chiang kai-shek

Chiang Kaï-Shek
Created by Caricature Zone